PROJEKT:
"NOWE ŻYCIE POMIĘDZY ESTAKADAMI" - ZAGOSPODAROWANIE NOWYCH PRZESTRZENI POWSTAŁYCH W WYNIKU MODERNIZACJI ŚREDNICOWEJ LINII KOLEJOWEJ W KRAKOWIE
PROJEKT KONCEPCYJNY

INWESTOR:
GMINA MIEJSKA KRAKÓW - WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

ZESPÓŁ AUTORSKI:
TOMASZ GINTER, ŁUKASZ KATARZYŃSKI, STEFANIA KOCHANIAK, SYLWIA MARCINKOWSKA

PROJEKT/REALIZACJA:
2018

PU:
5232 m2

Projekt konkursowy „Nowe życie pomiędzy estakadami” to koncepcja zagospodarowania nowych przestrzeni powstałych w wyniku modernizacji średnicowej linii kolejowej w Krakowie.
W projekcie szczególną uwagę zwrócono na wprowadzenie jak największej ilości terenów zieleni, która wraz z projektowanymi funkcjami będzie tworzyła atrakcyjną przestrzeń. Nasadzenia stanowić będą nowy „zielony pierścień” dla Krakowa.
Ważnym aspektem było również przywrócenie miejskiego charakteru ulic w postaci projektowanych woonerfów i uspokojenie ruchu kołowego na obszarze ulic wzdłuż estakad z jednoczesnym polepszeniem warunków dla ruchu pieszego, rowerowego. Uatrakcyjnienie przestrzeni publicznych i półpublicznych poprzez zaprojektowane w zatokach woonerfów parklety. Latem mogą funkcjonować jako skwer, czy plac do spotkań, a zimą mogą zostać zastąpione miejscami postojowymi.
Wraz z projektowaną zielenią skoncentrowano się na wprowadzeniu funkcji i przestrzeni atrakcyjnych, szczególnie dla lokalnych społeczności. Zaproponowano podział obszaru opracowania na cztery części o różnej funkcji dominującej (strefy te są naturalnie wydzielone ulicami prostopadłymi do estakady).
1 – park mieszkańców, o funkcji aktywizującej i integrującej okoliczną społeczność. Na to założenie składać się będą: park, jako miejsce relaksu, plac zabaw oraz miejskie ogródki uprawne. 2 – stacja Grzegórzecka wraz z usługami towarzyszącymi i gastronomią w postaci food trucków. 3 – sport i rekreacja w otoczeniu wysokiej zieleni, stanowiącej naturalną ochronę akustyczną. 4 – sztuka w parku z gablotami i pawilon wystawowy wzdłuż muru cmentarza.
Dla rejonu przystanku kolei aglomeracyjnej przyjęto za punkt wyjścia zlikwidowanie istniejących w tym rejonie skrzyżowań oraz ideę funkcjonowania przystanków wiedeńskich wraz z już istniejącymi rozwiązaniami w Krakowie. Na tej podstawie zaproponowano rozwiązanie, które pozwoli na bezpieczne i bezkolizyjne poruszanie się przyjezdnych i osób korzystających z Hali Targowej. Wydzielono przestrzeń torowiska pomiędzy dwoma przejściami dla pieszych, a cała przestrzeń między dwiema stronami ulicy tworzy plac, na którym ruch kołowy jest drugorzędny.